Gwenno Dafydd

Substitute Speaker, Coaching, Mentoring and Role Model Work
Fersiwn Gymraeg isod - Welsh version follows

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change”                                                        Charles Darwin.

                                                                                                                                            What can I offer you or your company as a 'Substitute Speaker', Coach, Mentor or Role Model?

I am very excited to be able to offer my new service as a freelance 'Substitute Speaker' on any occasion be that in a networking meeting, a conference, a presentation on behalf of your company or delivering Eulogies in a funeral when emotions become too painful.

Having had a very successful and varied career for the last thirty years in the challenging and highly competitive worlds of broadcasting, performance and writing, I can teach you how to adapt and cope with rapid change. Presentation and public speaking skills, essential to a great leader, are second nature to me.

To ensure my continuity in this profession, I have had to excel in a variety of fields; performing, directing, researching, writing, teaching, training, consulting, facilitation, marketing and P.R. and can help you to identify ‘transferable skills’ thus ensuring continuous employability in an increasingly tough market-place.

I have an in-depth knowledge of Welsh SMEs having worked as a consultant specialising in Equal Opportunities for nine years in a European Project on behalf of the WDA at Senior Management and Chief Executive levels, and can develop your self-confidence in dealing with any employment or equality related issue.

I am a pioneer! I directed the first Welsh-medium Theatre in Education projects for Theatr Coracle (Pembrokeshire) Theatre Gwent and Theatr Iolo (South Glamorgan) using theatre as a way of developing language skills. I’ll show you how to identify innovative projects and how not to be afraid of new challenges. 

In a voluntary capacity, I was extremely innovatory on behalf of the National Saint David’s Parade. I conceived the idea of a brand new Anthem for Saint David’s Day and spearheaded its promotion including a launch at the Assembly by the Presiding Officer in 2008. I proposed and organised the creation of County Banners to celebrate Saint David’s Day. The first of these, the Pembrokeshire Banner has already been permanently installed in Saint David’s Cathedral. I can show you how to take an idea all the way from conception to finished product.

My achievements were recognised last year, when I was invited to be a Role-Model on the Welsh Assembly ‘Dynamo’ Project to promote entrepreneurship in Welsh schools and universities. www.projectdynamo.co.uk As a teenager I coached younger athletes, and since that time, I try to encourage and develop individuals to their full potential.

I never give up! - I recently represented Wales as an athlete – a lifetime’s ambition finally fulfilled after overcoming severe and chronic health problems. I can inspire and motivate you so you can also conquer your personal demons.

I will always work with your strengths and find ways to overcome and build on your weaknesses. I am an extremely creative person and relish a challenge. I have a passion for comedy and a Masters Degree in Social Science. I can guarantee you we will work hard, you will develop and grow but we will also have some fun on the way because “what is life without a laugh – pretty dismal”!

Some additional information which may be useful

Whilst I was 'Campaign Manager Wales' for Opportunity 2000 (1998 – 1999)     I managed and devised mentoring and networking projects to develop senior women’s skills and potential at management level with South Wales Police, Rhondda Cynon Taff Education Authority, the BBC and the Welsh Office. 

I also organised networking meetings with speakers such as Glenys Kinnock (MEP), Menna Richards (Head of BBC) and Ann Beynon in the then Welsh Office. I am now having a lot of fun developing my networking skills in a world-wide way on Facebook!

As a result of my work on the Welsh Assembly 'Dynamo project, I was invited to be a Role Model/ Business Mentor on the 2010 Welsh Global Enterprise Challenge held at the Welsh Millenium Centre on March the Second. http://wales.gov.uk/news/topic/education/2009/090318enterprise/?lang=en

I was also invited to take part in the 'My Business Story' event held at Leckwith Stadium on the 24th of March  2010. The keynote speaker was one of my own personal role-models, Olympic athlete Colin Jackon, and it was a great honour to work alongside him.  http://www.mybusinessstory.co.uk/prog.aspx

I have been coaching since my mid-teens when I used to take groups of children and coach them in athletics and cross country running. I have been coaching in my business and personal life since before I even knew what it meant! I always try and motivate pople to do their very best - whatever that is.

I can coach in person, over the phone, through video-conferencing and on Skype and am thus able to provide a world-wide service, including working with  'coachees' in America.                                                                    

This page was last updated on the 1st June 2011 © Gwenno Dafydd    

Gwenno Dafydd

 Gwaith fel 'Siaradwraig Gyflenwi', Mentora, Hyfforddi a Rol Fodel

“Nid y cryfa o unrhyw rywogaeth sydd yn goroesi, na chwaith yr un fwyaf deallus, ond yr un sydd yn gallu ymateb i ‘newid’ o unrhyw fath. Charles Darwin.

Beth allai gynnig i chi neu eich cwmni fel Siaradwraig Gyflenwi, Hyfforddwraig, Mentor neu rol fodel? 
                                                                                                                                     R'wyf yn hynod o gyffroes i gynnig gwasanaeth newydd fel 'Siaradwraig Gyflenwi' ar unrhyw achlysur boed hynna mewn cyfarfod rhywdweithio, cynhadledd, cyflwyniad ar ran eich cwmni, neu yn cyflwyno anerchiadau mewn angladdau pan fo emosiwn yn mynd yn rhy boenus.

Wedi cael gyrfa lwyddiannus ac amrywiol dros y tri deg mlynedd olaf ym myd heriol a chystadleuol y cyfryngau, perfformio ac ysgrifennu, gallaf ddysgu i chi sut i addasu a delio yn dda gyda newid. Mae sgiliau cyflwyno a siarad yn gyhoeddus, sydd yn angenrheidiol mewn arweinydd effeithiol, bellach yn rhan o fy natur. 

Er mwyn sicrahu parhad yn y diwidiant yma, r’wyf wedi gorfod rhagori mewn amryw o feusydd gwahanol; perfformio, cyfarwyddo, ymchwilio, ysgrifennu, dysgu, hyfforddi, ymgynghori, hyrwyddo, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus a gallaf eich cynorthwyo i ddatblygu ‘sgiliau trosglwyddadwy’ fydd yn eich cynorthwyo i fod yn gyflogadwy mewn marchnadle sydd yn fwyfwy heriol.

Mae genai wybodaeth hynod o drwyadl o Gwmniau Bach a Chanolig eu Maint (SMEs) Cymreig gan fy mod wedi gweithio fel ymgynghorydd gydag arbenigedd Cyfle Cyfartal am naw mlynedd mewn Cynllun Ewropeaidd ar ran y WDA ar lefel Rheolaeth Uwch a Phrif Weithredwyr, a gallaf ddatblygu eich hunan hyder ynglun ag unrhyw fater sydd yn ymwneud a materion cyflogi neu cyfle cyfartal.

Dwi wrth fy modd yn arloesi! Myfi wnaeth gyfarwyddo cynlluniau cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg Theatr Cwrwgl (Sir Benfro) Theatre Gwent a Theatr Iolo (De Morgannwg) yn defnyddio theatr i ddatblygu sgiliau ail-iaith. Her newydd = Hwyl!

Bum yn hynod o arloesol gyda fy ngwaith gwirfoddol ar ran Gorymdaith Genedlaethol Gwyl Dewi. Fi gafodd y syniad i greu Anthem newydd ar gyfer Dydd Gwyl Dewi a bum ar flaen y gad yn ei meithrin a’i hyrwyddo, gan gynnwys lawnsiad yn y Cynulliad, gan Lywydd y Cynulliad yn 2008. Cefais y syniad a bum yn hyrwyddo’r syniad o Faneri Sirol i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Mae’r cyntaf o’r rhain, Baner Sir Benfro eisioes wedi ymgartrefu yn barhaol yn Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi. Gallaf ddangos i chi sut i gymeryd syniad o’r hadyn i’r blaguro.

Cafodd fy ngorchestion eu cydnabod y flwyddyn diwethaf, pan ges i wahoddiad i fod yn Rol Fodel ar Gynllun ‘Deinamo’ Y Cynulliad i hybu mentergarwch mewn ysgolion a phrifysgolion Cymru.  www.projectdynamo.co.ukFel arddegyn r’oeddwn yn hyfforddi athletwyr ifanc ac ers hynna r’wyf yn ceisio cefnogi unigolion i gyflawni eu llawn botensial.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                              D'wi byth yn rhoi’r ffidil yn y to! - Yn ddiweddar cynrychiolais Cymru fel athletwraig – breuddwyd gydol oes wedi ei gwireddu o’r diwedd ar ol goresgyn blynyddoedd maith o drafferthion iechyd hir-dymor poenus iawn. Gallaf eich ysbrydoIi a’ch hysgogi er mwyn i chi hefyd oresgyn eich poenydiwr personol!

Byddaf wastad yn gweithio gyda’ch cryfderau a darganfod ffyrdd i oresgyn ac i adeiladu ar eich gwendidau. Dwi’n greadigol, yn dwli ar gomedi, yn hoffi her ac mae genai radd Masters mewn Cymdeithaseg. Gallaf eich sicrhau y byddwn yn gweithio’n galed, fe fyddwch yn datblygu ac fe gawn ni dipyn o hwyl ar ein taith!!!
                                                                                                                        Gwybodaeth ychwnaegol                                                                                      
Tra'n gweithio fe  'Rheolydd Ymgyrch Cyfle 2000' drwy Gymru (1998-1999) r'oeddwn yn rheoli a dyfeisio cynlluniau mentora a rhwydweithio i ddatblygu doniau merched ar lefel uchel yn y gweithle gyda Heddlu De Cymru, Awdurdod Addysg Rhondda Cynon Taf, y BBC a'r Swyddfa Gymreig.

R'oeddwn hefyd yn trefnu cyfarfodydd rhwydweithio gyda siaradwyr megis Glenys Kinnock (MEP), Menna Richards ( Pennaeth y BBC yng  Nghymru) ac Ann Beynon yn Y Swyddfa Gymreig. R'wyf yn dechrau dod yn dipyn o giamstar ar ddefnyddio yr hen Weplyfr (Facebook) ar gyfer rhwydweithio ar draws y byd, ac yn cael lot o  hwyl drwy wneud hyn.

Fel canlyniad i wneud y gwaith ar Gynllun Dynamo, cefais wahoddiad i fod yn Rol Fodel/ Mentor Busnes yng Nghystadelaueth 'Her Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2010 cafodd ei chynnal yng Nghanolfan y Mileniwm ar Fawrth yr Ail. http://wales.gov.uk/news/topic/education/2009/090318enterprise/?lang=en

Cefais wahoddiad hefyd i gymeryd rhan yn nigwyddiad 'My Business Story' gafodd ei gynnal yn Stadiwm Bel-Droed Llechwedd, Caerdydd ar y 24ain o Fawrth 2010. R'oedd y gwr gwadd, y rhedwr Olympaidd Colin Jackson yn un o my rol-fodelau personol, ac r'oedd yn wir fraint ac anrhydedd i allu weithio ochr yn ochr gydag ef. http://www.mybusinessstory.co.uk/prog.aspx

Dwi wedi bod yn  hyfforddi ers pan oeddwn yng nghanol fy arddegau pan oeddwn i yn hyfforddi grwpiau o blant mewn athletau a rhedeg trawsgwlad. R'wyf wedi bod yn 'hyfforddi' yn fy mywyd busnes a phersonol ers cyn i mi sylweddoli beth yn union oedd y gair yn ei olygu! Dwi wastad yn ceisio cyflyru pobol i wneud eu gorau glas - beth bynnag y bo.

Fe allaf hyfforddi wyneb wrth wyneb, dros y ffon, drwy gynhadledd fidio ac ar Skype  sydd yn fy ngalluogi i gynnig gwasanaeth hyfforddi 'fyd-eang' gan gynnwys sesiynnau  gyda 'hyfforddai' yn America.    

Diweddarwyd y dudalen yma ar Y Cyntaf o Fehefin  2011   © Gwenno Dafydd